Arkiv

maj 10, 2016

Debattartikel i GP: Låt EU representera hela Europa i FN:s säkerhetsråd

GP
DEBATT: FN:s säkerhetsråd behöver reformeras. Det rimliga vore att låta EU representera Europa i rådet. Det skulle ge alla Europas länder samma inflytande och skulle lösa problemet med osmakliga kampanjer där regeringar spenderar skattebetalarnas pengar på mutresor för allehanda diktatorer och undviker att kritisera övergrepp mot mänskliga rättigheter, skriver Cecilia Wikström (L), EU-parlamentariker i Göteborgsposten.

Under de senaste månaderna har skandal efter skandal som rör den svenska regeringens kampanj för att få en plats i FN:s säkerhetsråd avslöjats. Pengar har tagits ur biståndsbudgeten för att finansiera mutresor för olika länders FN-ambassadörer och utrikespolitiken har i allt väsentligt präglats av en undfallenhet, förmodligen grundad i en rädsla att göra sig ovän med alla som skulle kunna tänkas rösta på Sverige.

Detta fjäskande för allehanda tveksamma regimer innebär en kraftig begränsning av möjligheten för Sverige att bedriva en ideologisk och tydlig utrikespolitik där vi står upp för demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Sverige är heller inte ensamt om att kandidera till FN:s säkerhetsråd. Även Italien och Nederländerna kampanjar just nu för att få en av de två roterande platserna i säkerhetsrådet som är vikta för Europa. Normalt sett representeras Europas medborgare sålunda av upp till fyra medlemsländer i säkerhetsrådet.

Världen har förändrats

Sedan säkerhetsrådet grundades efter Andra världskriget måste man ändå konstatera att världen har förändrats en hel del. Det är inte längre rimligt att ett stort antal växande och betydelsefulla länder saknar permanent representation i rådet och det är också orimligt att Europa ska företrädas av fyra olika länder, varav två permanent sitter i rådet med vetorätt på historiska grunder som inte längre är särskilt relevanta.

Exakt hur FN:s säkerhetsråd bör reformeras finns det många åsikter om. Men en sak framgår tydligt, det rimliga vore att låta EU representera Europa i säkerhetsrådet. På så vis får alla Europas länder och medborgare samma inflytande över rådet och tillgång till samma information. Europa skulle också tydligare än hittills kunna tala med en röst. Vi skulle alltså kunna slippa dessa osmakliga och smått förnedrande kampanjer där regeringar spenderar skattebetalarnas pengar på mutmiddagar och resor för allehanda diktatorer och undviker att kritisera övergrepp mot mänskliga rättigheter för att inte råka stöta sig med någon.

Grunden redan lagd

Faktum är att utrikespolitiken är ett av de områden där det finns störst potentiella vinster att hämta med ökad samordning på EU-nivån. EU har redan grunden till en gemensam utrikestjänst med Federica Mogherini som europeisk utrikesminister. Sedan ett antal år tillbaka har EU gemensamma EU-ambassader i allt fler länder runt om i världen. Märkligt nog ersätter dessa ambassader dock sällan medlemsländernas egna ambassader, utan vi upprätthåller i stället en mycket kostsam dubblering med både europeiska och nationella ambassader.

EU:s medlemsländer har över 1 500 nationella ambassader i länder utanför EU. Sverige har själv över 60 ambassader utanför EU. Med sina 125 ambassader har Frankrike flest ambassader av alla EU länder. Betydande skattemedel skulle rimligen kunna sparas om vi gick mot en utveckling där EU-ambassader tilläts ersätta nationella ambassader, och där en stark sammanhållen europeisk utrikespolitik skulle kunna ersätta dagens 28 spretiga linjer som blir näst intill omöjligt för länder utanför EU att begripa sig på.

Europas länder är sammantaget världens i särklass största givare av internationellt bistånd. Tillsammans står EU-länder för över hälften av allt utvecklingsbistånd i världen. Tyvärr har vi dock även här valt att ha en linje där varje enskilt medlemsland bedriver sin egen biståndspolitik med minimal koordinering genom EU. Ett gemensamt ansvar för biståndet där medlen fördelades genom EU i stället för de enskilda länderna skulle möjliggöra kraftiga effektiviseringar och stordriftsfördelar. När det uppstår stora behov skulle EU dessutom kunna gå in med kraftfulla, sammanhållna och effektiva åtgärder i stället för att 28 länder var för sig ska försöka lösa likartade problem var för sig.

Mer valuta för pengarna

Med en gemensam europeisk utrikes- och bistånds politik, en gemensam plats i säkerhetsrådet och gemensamma ambassader skulle medborgarna helt klart få mycket mer valuta för sina skattepengar. De enda som skulle förlora på detta är de politiker och byråkrater som skulle behöva anstränga sig mer för att meritera sig tillräckligt för att kunna ta plats i den europeiska utrikesförvaltningen.

Cecilia Wikström (L)

Europa- parlamentariker

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: