Arkiv

april 17, 2017

Debattartikel i Helsingborgs Dagblad

Debattartikel i Helsingborgs Dagblad (pdf)

Sedan Romfördraget, som utgör grunden för EU-samarbetet, undertecknades 1957, har demokratiska stater och frihet vuxit fram där förtryck tidigare rådde. Krigshandlingar har ersatts av förhandlingar mellan länder och EU:s institutioner.

Min tidigare kollega och vän Marit Paulsen brukade uttrycka det på sitt karaktäristiska sätt: ”Hellre byråkrater än soldater i EU! ” Det är viktigt att komma ihåg i dessa tider, när EU utmålas som ett misslyckat projekt av populister och nationalister och det är lätt att falla i den konfliktorienterade fälla många medier hamnar i. Som ordförande i Europaparlamentets utskottsordförandekonferens, CCC, arbetar jag för att skapa ett starkare Europa som tar medborgarna och deras oro på allvar.

I mitt uppdrag ingår att leda Europaparlamentets alla 24 utskott och deras ordförande. Det ger mig också mandat att koordinera flödet av nya EU-lagar och därmed arbetsordningen i Europaparlamentet. Allt vid en tidpunkt då parlamentet är mer splittrat än någonsin. EU:s 500 miljoner medborgare har rätt att kräva ett tydligt ledarskap, med handlingskraftiga och ansvarstagande politiker som vågar välja att leda opinionen istället för att bara följa den.

  • EU måste bekämpa terrorism och verka för ökad säkerhet i alla unionens medlemsländer. Det är nu hög tid att EU verkar för ett utökat informationsutbyte mellan ländernas rättsvårdande myndigheter, så att de automatiskt delar information om säkerhetsrisker med varandra, något som idag inte sker. EU måste också hitta strategier för att förhindra att ungdomar i medlemsländerna radikaliseras. Unionen måste stärka de band som binder medlemsländerna samman. Invånarna måste kunna fortsätta att leva fritt, samtidigt som EU måste utarbeta och genomföra förebyggande åtgärder för att förhindra angrepp mot medlemsländerna.
  • EU måste reformera unionens asylpolitik. Ett system som innebär att alla medlemsländer delar på ansvaret för de asylsökande måste byggas upp. Det kräver att alla länder som har en del av EU:s yttre gränser tar sitt ansvar både för att registrera samtliga anländande flyktingar och för att skydda och upprätthålla unionens yttre gränser. På så sätt blir systemen rättvisa och de som har rätt till internationellt skydd kan erbjudas det snabbare än idag, medan de som inte har rätt till asyl kan återsändas till sina hemländer, snabbt och under värdiga former.
  • EU måste tackla klimatförändringarna. De är typexempel på ett gränsöverskridande problem som bara kan lösas genom internationellt samarbete och gemensamma regelverk. Parisavtalet som slöts i december i fjol hade inte varit möjligt utan att EU tagit ett tydligt ledarskap. Med Donald Trump vid makten i USA är detta ledarskap ännu viktigare. EU:s målsättning är att minska unionens klimatutsläpp med 40 procent jämfört med år 1990. EU ska självfallet leva upp till klimatmålen, men framför allt ha siktet inställt på en långsiktig omställning till en hållbar ekonomi som gynnar både miljön och företagen.
  • EU måste försvara och stärka den fria rörligheten inom unionen. Möjligheten för Europas medborgare att leva och arbeta eller studera i ett annat EU-land är fantastisk, både för den enskilda individen, men också för samhället i stort, och i slutänden avgörande för Europas framtida utveckling.
  • EU bör lägga grunden till en gemensam europeisk försvarsstrategi. Ett mer aggressivt Ryssland och ett inåtvänt USA föranleder EU att kraftigt stärka den egna försvarsförmågan.

Oavsett vad vi EU-politiker förhandlar om måste vi ha ett medborgarperspektiv, medkänsla och fokus på individen. Vi måste alltid ha i minnet att det är på medborgarnas uppdrag vi arbetar, komma ihåg det när vi lagstiftar och anstränga oss att bli bättre på att informera medborgarna på ett tydligt och lättbegripligt sätt. Tillräcklig och adekvat kunskap övervinner hat och populism.

Som ordförande för EU:s utskott för framställningar möter jag vid varje sammanträde medborgare som gör mig uppmärksam på problem som uppstår när EU-lagar krockar med verkligheten, luckor i lagstiftningen eller förslag på hur lagstiftning skulle kunna förbättras och utvecklas. Det är värdefull information som jag framöver i större utsträckning ska sprida till mina kollegor och till medborgarna i unionens medlemsländer.

Samtidigt som förhandlingarna med Storbritannien kring brexit kommer att kräva mycket av EU:s energi, är det av allra största betydelse att unionens lagstiftningsarbete inte stannar upp. Istället finns det nu möjlighet för de 27 länder som är kvar i EU att förstärka, förbättra och fördjupa sitt samarbete. Arbetet med att finna lösningar för de gemensamma, gränsöverskridande utmaningarna måste fortsätta med oförminskad kraft.

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: