Arkiv

januari 8, 2019

Debattartikel i Altinget med Said Abdu (L): Varför tillåter inte EU en fotograf från Säffle att plåta ett bröllop i Luxemburg?

Debattartikel i Altinget.

Inom EU:s gränser ska det finnas fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital. Dessa fyra friheter är den teoretiska grunden för den inre marknaden, men i praktiken är det snarare ett riktmärke för EU:s arbete. Kritiken mot att förverkliga de fyra friheterna är stundtals hård, och det finns många som sprider falska myter om att EU vill reglera längden på bananer och andra banala detaljstyrningar. Arbetet måste emellertid fortskrida med att förverkliga EU:s fria inre marknad.

Behövs standardisering

När det gäller varor på den inre marknaden är det uppenbart att EU har gjort ett mycket omfattande arbete med att standardisera regelverket. Det betyder att det nu finns gemensamma definitioner i EU om vad olika produkter kan innehålla. Detta är exempelvis anledningen till varför det som tidigare såldes som cider i svenska matbutiker numera säljs som äppeldryck med ciderkaraktär.

I dag finns det gemensamma spelregler som skapar bättre förutsättningar för konsumenterna, både vad gäller pris och produktinformation.

Men även tjänster måste standardiseras. EU har gjort en del arbete med att harmonisera den inre marknaden för tjänster, bland annat genom tjänstedirektivet, men mer behöver göras. I dagsläget har medlemsländerna fortfarande egna lösningar, vilket på sikt är ohållbart. I synnerhet för små och medelstora företag blir det svårt att expandera bortom det egna landets gränser när reglerna avviker inom EU. Det säger sig självt att det vore mer effektivt att ha standardiserade regler inom tjänstesektorn istället för tjugoåtta olika.

Stora skillnader

I dagsläget finns det över 800 yrkestitlar i EU som har en särskild status och som är skyddade på olika sätt. Exempelvis kan inte vem som helst vara fotograf i Luxemburg, svampexpert i Polen, segelinstruktör i Frankrike, eller ballongpilot i Rumänien. Vad är det som gör fotografer från Luxemburg så speciella?

Vissa länder har ett större antal yrken med särskild status än andra: Sverige har exempelvis 98 medan Ungern har 543. Det beror inte på att ungerska tjänstemän är bättre på sina yrken än övriga européer utan för att Ungern förordar protektionism istället för öppenhet. Att harmonisera de olika ländernas lagstiftning borde vara en prioritet för att minska regelbördan. Ett första steg borde vara att minska antalet yrkestitlar med särskild status.

Det finns mycket att vinna på att implementera den europeiska lagstiftning som finns för att öka rörligheten av tjänster i alla medlemsländer.

Enligt EU-kommissionen skulle en fullbordad inre marknad för tjänster ge ett ekonomiskt tillskott på 330 miljarder euro varje år. Det är en hisnande summa.

Genom att ta bort hinder och regelkrångel för gränsöverskridande tjänsteförsäljning, såsom påtvingad anpassning av bolagsform beroende på vilket land inom unionen tjänstemannen säljer sin tjänst i, skulle förutsättningarna för den inre marknaden ytterligare stärkas.

Minskar arbetskraftsbrist

För Sverige är det en särskild angelägenhet att arbeta för en fortsatt standardisering av tjänstesektorn. Detta eftersom att tjänstesektorn är en växande del av Sveriges ekonomi och utgör i dag 45 procent av svensk sysselsättning – 74 procent ifall offentlig sektor också inkluderas. Standardisering av tjänstesektorn förbättrar dessutom rörligheten på den europeiska arbetsmarknaden och motverkar konjunktursvängningar och den rådande bristen på arbetskraft i tre av fyra yrken, som hotar svensk tillväxt och arbetsmarknad.

EU byggdes utifrån en dröm om fred och frihet i Europa. På många sätt har den drömmen besannats genom att befästa de fyra friheterna som grund för den inre marknaden. För oss Liberaler är det uppenbart att det finns mycket kvar att göra för att öka välståndet, stärka livschanserna och underlätta livet för enskilda människor runtom i Europa. Ett första steg för att nå dit är att tillåta en fotograf från Säffle att plåta ett bröllop i Luxemburg.

Cecilia Wikström

Europaparlamentariker (L)

Said Abdu

Kandidat till Europaparlamentet (L)

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: