Arkiv

november 28, 2018

Debattartikel i Bohusläningen med Said Abdu (L): Hela EU behöver nollutsläpp

Debattartikel i Bohusläningen, se även pdf.

Miljöförstöring och klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för allt liv på jorden. Luft och vatten känner inga nationsgränser. Klimatfrågan kan därför inte lösas av ett enskilt land. Konsekvenser av politikers förmåga att fatta avgörande beslut riskerar att underminera frihet och välfärd för kommande generationer.

FN:s klimatpanels senaste rapport, IPCC-rapporten som släpptes häromveckan slog fast att den allmänna ambitionsnivån för klimatåtagandena är för låg. Med nuvarande globala utfästelser från Parisavtalet beräknas vi, förutsatt att de fullföljs, i bästa fall kunna begränsa temperaturhöjningen till cirka 3.2 grader, enligt FN:s miljöprogram. Rapporten pekar på allvarliga konsekvenser även om vi når Parisavtalets striktaste mål på 1.5 grader och visar att fokus måste vara att uppnå ett globalt nollutsläpp snarast möjligt.

Vi står inför ett skifte i klimatdebatten där det snart kan vara försent att agera. Vi kan inte förlita oss på någon ”plan B”, för vi har ingen planet B. Därför är dags att höja ambitionsnivån. Vi behöver politiskt ledarskap för att minska utsläppen, men också för att skapa förutsättningar för nödvändiga teknikskiften inom industri, forskning och innovation för att få fram förnybara energikällor.

Miljöfrågan är en fråga som måste lösas på global nivå

Som liberaler har vi en grundsyn som bygger på att globala, gränsöverskridande problem måste lösas gemensamt. Liberal miljö- och klimatpolitik handlar om ansvarstagande utifrån kunskap och marknadsekonomiska principer, som kan leda till smarta hållbara lösningar som kan spridas världen över genom transnationella avtal och frihandel. Här är vetenskapliga framsteg och innovationer nyckeln, samtidigt som digitaliseringen och delningsekonomin banar väg för nya konsumtionsmönster och beteenden. Parallellt med detta måste tacklandet av klimatutmaningarna fortsättas att lyftas till den högsta internationella nivån och diskuteras i internationella forum.

Skogen renar luften, motverkar klimatförändringar och är avgörande för den biologiska mångfalden. Därför måste de enorma skövlingar som pågår av världens skogar stoppas. Vi måste leverera snabba, drastiska insatser för att rädda haven, världens lungor, som i dag är drabbade av utsläpp, övergödning, nedskräpning och exploatering.

Viktiga steg togs under Europaparlamentets senaste plenarsession, där det bland annat beslutades om att förbjuda några av de vanligaste engångsplastartiklarna för att skydda det marina livet och stoppa nedskräpningen av världshaven. Fortsätter nedskräpningen i samma takt som i dag så kommer mängden plast i världshaven att väga mer än all fisk år 2050. Fler initiativ måste tas. Bland annat är det dags att införa en koldioxidskatt inom EU för att minska utsläpp från både flyg och bilar och därmed signifikant bidra till att EU:s gemensamma mål kan uppfyllas och inte bara vara vackra ord.

EU måste höja sin ambitionsnivå

Det nuvarande målet att minska unionens totala utsläpp med minst 40 procent till 2030 är inte i linje med 1.5-gradersmålet och bör höjas. Faktum är att tuffa nya mål för förnybar energi och energieffektivitet i hela EU, som liberalerna i Europaparlamentet har verkat för, väntas leda till att EU överträffar det nuvarande 2030-målet. Det här arbetet måste fortsätta. Samtidigt behöver vi en tydlig långsiktsstrategi som ger en klar signal om hur vi bäst ställer om till nollutsläpp i hela EU fram till mitten av århundradet.

EU kan också, som världens största biståndsgivare, göra mycket mer än i dag för att stödja projekt runt om i världen som arbetar för en hållbar utveckling.

Sverige fortsätter att göra bra ifrån sig i miljö- och klimatfrågorna, men ensamma kan vi inte påverka klimatets globala utveckling särskilt mycket. Med liberala företrädare i Sveriges nästa regering och mer fler liberala Europaparlamentariker än i dag, kan vi säkerställa att Sverige företräds av politiker som fortsätter att visa vägen för omställningen mot en hållbar framtid. Vi liberaler har insett att det är genom att alla EU:s 28 medlemsländer talar med en röst på den globala arenan som vi kan göra störst skillnad. På hemmaplan är Liberalerna Alliansens gröna röst.

Nu är det dags att göra vår liberala partigrupp ALDE till EU-parlamentets gröna röst och Sverige till Ministerrådets gröna röst.

Cecilia Wikström

Europaparlamentariker (L)

Said Abdu

Kandidat till Europaparlamentet (L)

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: