Arkiv

februari 4, 2019

Debattartikel i Expressen: EU bör lyssna på folket – Inför ständig sommartid

Debattartikel i Expressen

Som ordförande i utskottet för framställningar har jag tagit emot många brev från medborgare som kräver att tidsomställningen mellan sommar- och vintertid slopas, däribland en från Nederländerna som har undertecknats av 40 000 medborgare. I Finland undertecknades ett liknande medborgarinitiativ av drygt 70 000 personer.

Enormt intresse för frågan bland EU-medborgare

Tidsomställningen infördes 1980 i Sverige och är gemensam i hela EU sedan 2002. Att människans biologiska klocka är av stor betydelse för vårt välbefinnande och att människor kan påverkas negativt när dygnsrytmen rubbas, är fastslaget av 2017 års Nobelpristagare i medicin. De hälsorelaterade symtom som människor uppger att de lider av i samband med tidsomställningen, med en mätbar ökning av bland annat hjärtinfarkter hos riskgrupper och en ökad frekvens av påkörda djur, är skäl nog att agera. Dessutom har tidsomställningens syfte, att minska olje- och energikonsumtionen med fem procent, inte uppnåtts.

EU:s institutioner måste naturligtvis ta tillvara på medborgarnas erfarenheter och vetenskapliga framsteg inom ramen för vårt lagstiftande arbete.

Därför var jag förra året pådrivande för den resolution i Europaparlamentet som uppmanade EU-kommissionen att utreda tidsomställningens berättigande och presentera ett nytt lagförslag om nödvändigt. Kommissionen reagerade direkt med att tillfråga allmänheten i en öppen omröstning på EU-kommissionens hemsida, där över 4,5 miljoner personer från hela EU deltog, vilket är det största antalet svar som kommissionen någonsin fått in i en omröstning. I linje med resultatet av omröstningen, där över 80 procent av medborgarna röstade för att helt slopa tidsomställningen, presenterades slutligen ett nytt lagförslag och bollen ligger nu hos Europaparlamentet och Ministerrådet.

Mitt förslag: sommartid för hela EU

Som ordförande för utskottet för framställningar är jag delansvarig för Europaparlamentets position i frågan. Jag stödjer naturligtvis ett avskaffande av tidsomställningen. Däremot är jag kritisk till EU-kommissionens förslag om att låta medlemsländerna välja mellan vintertid och sommartid. För EU-kommissionens vaga inställning riskerar att skapa ett lapptäcke av tidszoner inom EU, vilket skulle få stora negativa konsekvenser för harmoniseringen av den inre marknaden, däribland för handel, transport och kommunikation. För att säkerställa en stark och välfungerande inre marknad och underlätta för EU:s företagare och medborgare som tydligt har uttryckt sin åsikt, föreslår jag därför att sommartid bör införas som ny standardtid inom hela EU.

Sommartid under vintern skulle i Sverige innebära att solen går upp en timme senare på morgonen och därmed går ner en timme senare på eftermiddagen, samtidigt som vi bevarar våra ljusa kvällar på sommaren. Detta har redan införts på Island, där de i likhet med mitt förslag redan har infört permanent sommartid.

Förhoppningen var att direktivet skulle implementeras redan nu i vår, men det har tyvärr skjutits fram på obestämd tid i Ministerrådet. Medborgarnas röster får inte gå ohörda. Det är dags för EU att ta initiativ för att värna och förbättra folkhälsan. Jag kommer därför att fortsätta föra medborgarnas talan och verka för att sommartid införs som standardtid i hela EU så snart det är möjligt.

Cecilia Wikström

Europaparlamentariker (L)

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: