Arkiv

februari 26, 2013

Debattartikel i Sydsvenskan: Kronvittnen – ett bra system

1”Om en gärningsmans vittnesmål leder till att medbrottslingar hamnar bakom lås och bom mot en utlovad rimlig straffreduktion är mycket vunnet, inte bara för den enskilde, utan för samhället som helhet.”
Det skriver Europaparlamentarikern Cecilia Wikström (FP) i Sydsvenskan den 26/2.

Alldeles för ofta råder tystnad i de svenska domstolarnas vittnesbås, särskilt i mål som rör organiserad brottslighet. Många potentiella vittnen som varit inblandade i brotten skulle kunna vittna mot sina medbrottslingar, men vågar eller vill inte göra det.

Inte sällan har de som begått brott och blivit tagna av polisen avgörande information för att brottsutredningarna ska kunna gå vidare och lagföra dem som styr den organiserade brottsligheten.

Den grova organiserade brottsligheten ökar och blir alltmer internationell och sofistikerad. Brotten rör allt från människohandel och sexuellt utnyttjande av barn till ekonomisk brottslighet och korruption. De är ofta svårutredda och Sverige bör därför, för att komma åt de allra fulaste fiskarna, studera de kronvittnessystem som finns i andra länder, till exempel Danmark och Storbritannien.

Danmark har sedan 1998 en prejudicerande dom då en heroinkurir fick strafflindring med ett år efter att ha lämnat uppgifter som gjorde det möjligt för polisen att hitta de två medbrottslingar som planerade införseln av droger till landet. Straffrabatt har också slagit väl ut i Storbritannien, där kronvittnen kan få åtalsimmunitet mot att lämna ut avgörande uppgifter.

Folkpartiet är sedan länge för att kronvittnen som bidrar med viktig bevisning ska få lägre straff. Det är därför glädjande att justitieminister Beatrice Ask (M) nyligen meddelade att hon är beredd att utreda hur en svensk variant av kronvittnessystemet skulle kunna se ut.

Att lämna uppgifter kring medbrottslingar kan vara förenat med livsfara. Därför är det viktigt att de som vill göra nya, positiva livsval får ett utökat vittnesskydd. På samma sätt är det rimligt att den som trots den ökade hotbilden vågar bryta tystnaden får sitt straff sänkt.

Att sitta i fängelse i till exempel fyra år istället för sex kan vara det som behövs för att viktiga uppgifter ska komma fram. Om en gärningsmans vittnesmål leder till att medbrottslingar hamnar bakom lås och bom mot en utlovad rimlig straffreduktion är mycket vunnet, inte bara för den enskilde, utan för samhället som helhet. Sverige har inte råd att lägga ner brottsutredningar på grund av att de som gjort något kriminellt inte vågar berätta sanningen av rädsla för repressalier.

De som kritiserar kronvittnessystemet menar att oskyldiga kan komma att pekas ut, medan skyldiga kan få sänkt straff. Men strafflindringsförslaget innebär inte att beviskravet ska sänkas. Uppgifterna måste, precis som övrigt bevismaterial och övriga vittnesmål, värderas och kunna styrkas genom annan bevisning. På så sätt minimeras risken för att falska vittnesmål belönas med straffrabatt.

De åtgärder som sätts in för att komma åt organiserad brottslighet måste moderniseras.

När den organiserade brottslighetens förfinade nätverk och strukturer angrips och ledarna kan hamna i fängelse minskar antalet nya personer som får sina liv sönderslagna. Det gäller både brottsoffer och kriminella. En modern rättspolitik måste också kompletteras med verkningsfulla sociala insatser i utsatta områden så att ungdomar inte hamnar i kriminella gäng. På samma sätt måste det europeiska och internationella samarbetet kring brottslighet kraftfullt förstärkas.

Att införa kronvittnen i svensk lagstiftning vore ytterligare ett viktigt steg i rätt riktning för att öka tryggheten i samhället.

Cecilia Wikström

Cecilia Wikström (FP) är Europaparlamentariker. Hon har tidigare varit riksdagsledamot och verkat som präst inom Svenska kyrkan.

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: