Arkiv

september 25, 2015

Debattartikel i Sydsvenskan: ”Ungern skulle inte ha blivit godkänt som EU-medlem om landet hade ansökt nu.”

21248461931_076708a359_oDebattartikel publicerad i Sydsvenskan (pdf hittas här.

Ungern är huvudtema på årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg som öppnar idag.
Det råder ingen tvekan om att Ungern distanserar sig allt mer från Europa för att istället utvecklas till ett maktfullkomligt och intolerant land, skriver Cecilia Wikström, Europaparlamentariker.

Situationen i Ungern, ett av EU:s 28 medlemsländer, förvärras nu dag för dag. Föga förvånande, eftersom landet styrs av Viktor Orbán, som tydligt deklarerat att hans politiska förebilder är Rysslands Vladimir Putin och Turkiets Recep Tayyip Erdogan. Ungern har flera gånger fällts i EU-domstolen efter att regimen bland annat infört ett statskontrollerat medieråd, tvångspensionerat domare och kriminaliserat hemlösa.

Nu fullföljer Orbán sin rasistiska och allt annat än humana agenda. I en tid när 60 miljoner människor är på flykt från sina hem, undan krig och förföljelse, möts de av tårgas och vattenkanoner vid Europas port, vid gränsen mellan Ungern och Serbien. Där har Ungern även låtit bygga ett 4 meter högt och 175 kilometer långt taggtrådsstaket längs gränsen. Samtidigt röstade det ungerska parlamentet igenom en lag som kriminaliserar de flyktingar som trots alla Ungerns repressiva åtgärder vågat försöka att via Ungern komma in i ett annat EU-land för att där ansöka om asyl.

Alla dessa åtgärder genomförs alltså nu i Ungern medan all världens medier visar tusentals flyktingar som sakta vandrar fram, i den största folkvandringen i modern tid.

Det råder ingen tvekan om att Ungern distanserar sig allt mer från Europa för att istället utvecklas till ett maktfullkomligt och intolerant land, som går tvärt emot de värden och värderingar som EU-samarbetet vilar på. EU:s medlemsländer måste nu tillsammans svara upp mot det stora humanitära behov som föreligger.

Inget medlemsland får lämna de tusentals människor som söker sig till Europa åt deras öde.

Murar i Grekland, Spanien och Bulgarien visar att Fort Europa inte är en lösning. Murar har aldrig fört med sig något gott och inte heller hindrat människor från att ta sig in. Ungern är som ett av EU:s 28 medlemsländer skyldigt att respektera de regler och avtal, såsom Genèvekonventionen och EU:s asyllagstiftning, som EU fattat beslut om.

Asylpolitik handlar inte om generositet eller godtycklighet, utan om solidaritet och humanitet. Det tycks som om Orbán har glömt bort att Europas länder visade prov på stor generositet när de öppnade sina gränser och erbjöd nya livschanser för de tusentals ungerska medborgare som flydde kommunisternas förtryck 1956. Jag skulle önska att denna del av Europas moderna historia kunde tillämpas gentemot de människor som idag behöver asyl.

Inför valet till Europaparlamentet 2014 gick vi liberaler till val på att EU bör upprätta en rättighetsmekanism som granskar att medlemsländerna efterlever de så kallade Köpenhamnskriterierna och EU:s standard kring de grundläggande fri- och rättigheterna. Alla medlemsländer är bundna av dem, men nu tycks Ungern göra allt för att bryta emot dem. Därför bör en rättighetsmekanism införas som gör att det blir lika lätt för EU att införa kännbara sanktioner mot de medlemsländer som bryter mot den europeiska ekonomiska stabilitetspakten som att bryta mot EU:s grundläggande värderingar om respekten för mänskliga rättigheter och demokrati. I juni tog Europaparlamentet det första steget mot en sådan mekanism. Europaparlamentet beslutade då att tillsammans med EU-kommissionen börja arbeta för att utforma en resolution i frågan. Förhoppningsvis antar Europaparlamentet i slutet av året ett förslag på hur resolutionen kan utformas.

Det är uppenbart att Ungern inte skulle ha blivit godkänt som EU-medlem om landet ansökt i dag. Kommissionen måste visa handlingskraft och tydligt göra klart att den politik som ungerska regimen valt under senare tid inte är vare sig acceptabel eller rimlig. Det är dags för EU-kommissionen att agera!

Cecilia Wikström

SKRIBENTENCecilia Wikström (FP) är Europaparlamentariker.

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: