Arkiv

mars 9, 2019

Debattartikel i VLT: En europeisk klimatpolitik som ger resultat!

Debattartikel i VLT.

Den pågående miljöförstöringen och klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för allt liv på jorden. Varken luft eller vatten känner nationsgränser. Bara genom internationellt samarbete och gemensamma åtaganden kan miljö- och klimathoten avvärjas. Vårt viktigaste instrument för detta är EU-samarbetet.

Liberalerna är beredda att höja EU:s ambitioner på miljö- och klimatområdet ännu mer och att skärpa de befintliga regelverken. Vi är beredda att visa det politiskt ledarskap som behövs inom EU för att fatta beslut som gör skillnad på både kort och lång sikt. Det handlar nu om att skapa förutsättningar för nödvändiga teknikskiften inom industri och forskning som krävs för att förnybara energikällor och material ska kunna tas fram. Vi vill också gå så långt som till att införa en europeisk flyg- och koldioxidskatt i EU.

En europeisk koldioxidskatt

När Liberalerna i helgen samlas till riksmöte i Västerås gör vi det med ett batteri av konkreta förslag inför EU-valet den 26 maj för ett starkare, mer hållbart och konkurrenskraftigt EU.

Det är dags att införa en europeisk koldioxidskatt. Med ett system där förorenaren tvingas att betala för utsläppen och satsningar på innovation och utveckling, så skulle omställningen till en grön ekonomi påskyndas och utsläppen minska. Med en koldioxidskatt på plats kan EU dessutom med trovärdighet leda utvecklingen, så att fler länder i världen följer vårt exempel.

Ett första steg är att införa en harmoniserad lägstanivå för koldioxidbeskattning i EU:s medlemsländer. Med ett gemensamt golv för priserna i det europeiska handelssystemet för utsläppsrätter skulle vi ta ett viktigt steg på vägen mot en gemensam europeisk koldioxidbeskattning.

Alla transporter måste bära sina klimatkostnader på lika villkor, oavsett om de sker på land, i vatten eller i luften. Det är orimligt att flygbränsle inte beskattas på samma sätt som alla andra fordonsslag.

Liberalerna vill därför införa en bränslebaserad flygskatt för resor inom och mellan EU-länder som tar sikte på flygets faktiska utsläpp. Vi behöver även omförhandla Chicagokonventionen, som innehåller förbud mot beskattning av flygbränsle på internationella flygningar, för att på så sätt driva på en utveckling framväxten av mot mer bränslesnåla flygplan och därmed minskade utsläpp från flygsektorn internationellt.

Begränsa utsläpp och plast

I dag är det ofta dyrt, tidskrävande och komplicerat att resa med tåg inom EU. Vi liberaler vill därför se ett sammanlänkat biljettsystem som möjliggör för bokningar mellan länder från tågbolagens och andra plattformars bokningssajter. Precis som för flygtrafik behöver reglerna för tågtrafik i EU vara harmoniserade. Den tågresenär som missar en anslutning på grund av försening ska kunna bokas om direkt av tågbolaget, precis som sker vid inställda flygresor.

Liberalerna vill även se att fler godstransporter görs via tåg, som är den miljövänligaste fraktmetoden i dag.

Det är därför viktigt att vi etablerar europeiska stamlinjer mellan Europas stora städer. På de mest trafikerade sträckorna måste dessa klara för höga hastigheter. Liberalerna vill se fler internationella nattåg från Sverige och fler biltåg som gör det möjligt för den som behöver ha med sig bilen att göra det.

Om ingenting görs kommer andelen plast i våra hav vara högre än andelen fisk år 2050. Därför vill vi se en bindande målsättning om att all plast i EU ska vara återvinningsbar senast 2030. Vi stödjer förslaget om ett förbud mot vissa engångsartiklar av icke-återvinningsbar plast, såsom sugrör, tallrikar och bestick, och vill se en avgift på plast som inte återvinns. Bara så kan vi driva på EU-länderna att öka takten i återvinningen och rädda våra hav.

Följ existerande regelverk

Det krävs inte bara nya regelverk. De nuvarande reglerna inom EU måste även efterlevas bättre. Under de snart fem år som jag varit ordförande för utskottet för framställningar har det inte gått ett enda utskottsmöte där jag inte träffat medborgare som vittnar om resultatet av medlemsländernas bristande genomförande av EU:s miljölagstiftningar. Det handlar bland annat om att områden som är skyddade enligt EU:s miljölagar exploateras och förorenas, helt i strid med gällande direktiv.

Ett område vi har arbetat mycket med är exempelvis luftföroreningar. Varje år dör upp emot 400 000 människor i Europa i förtid till följd av förorenad luft. Att EU:s luftkvalitetsnormer efterlevs i hela EU är livsavgörande. EU-kommissionen, som fördragens väktare, måste bli mycket tuffare mot medlemsländer som bryter mot EU:s regler och säkerställa att de lagar och regler som vi gemensamt har beslutat om efterlevs av varje medlemsland i EU.

Vi lever i en tid och på en kontinent där vi har unika möjligheter att lösa många av de klimat- och miljöutmaningar som vi står inför om vi tar dem på allvar.

Det är dags för EU att visa världen att det är möjligt att ställa om från en ohållbar livsstil som förstår vår planet till hållbara, innovativa samhällen.

Cecilia Wikström

Europaparlamentariker (L)

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: