Arkiv

januari 11, 2019

EU, Miljö och klimat

Jag är stolt över att vara din röst i Europaparlamentet och det är med övertygelse och engagemang som jag varje dag arbetar för att skapa ett starkare, mer hållbart och konkurrenskraftigare EU för alla oss medborgare. Därför hoppas jag på ditt stöd i det pågående provvalet till Europaparlamentet inom Liberalerna.

Alla vet att miljöförstöringen och klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för allt liv på jorden. Luft och vatten känner inga nationsgränser. Klimatfrågan kan därför inte lösas av något enskilt land. Bara genom internationellt samarbete och gemensamma åtaganden kan miljö- och klimathot avvärjas.

EU-samarbetet är vårt allra viktigaste instrument för att hitta lösningar för dessa utmaningar. Tuffa nya mål för förnybar energi och energieffektivitet i hela EU, som Liberalerna i Europaparlamentet har drivit på, väntas leda till att EU överträffar det nuvarande målet om att minska unionens totala utsläpp med minst 40 procent fram till 2030. Men även om detta är en god nyhet så räcker det inte för att uppfylla Parisavtalets striktaste mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Jag anser att EU:s ambitioner på miljö och klimatområdet ska höjas ännu mer och att de nuvarande regelverken ska skärpas. Fler gemensamma beslut, både på EU-nivå och globalt, är nödvändiga för miljöns skull och för att skapa rättvis konkurrens. Bland annat är det dags att införa en europeisk koldioxidskatt inom EU för att minska utsläpp från bilar och flyg, att sluta skövla världens skogar och att leverera snabba insatser för att rädda våra hav, som i dag är hårt drabbade av utsläpp, övergödning, nedskräpning och exploatering. Ett viktigt steg på vägen togs nyligen i Europaparlamentet, då vi beslutade om att förbjuda några av de vanligaste plastartiklarna. Just nu utarbetar EU-kommissionen en ny klimatstrategi som presenteras den 28 november, där de siktar på nollutsläpp inom EU år 2050.

Men det krävs inte bara nya regelverk. De existerande reglerna måste efterlevas bättre. I mitt arbete som ordförande för utskottet för framställningar ser jag resultatet av medlemsländernas bristfälliga implementering av EU:s miljölagstiftningar. En stor mängd av de framställningar vi får in handlar om hur områden som enligt lag är skyddade enligt EU:s miljölagar exploateras och förorenas. EU-kommissionen, som fördragens väktare, måste bli mycket hårdare mot medlemsländerna.

Cecilia Wikström

Europaparlamentariker (L)

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: