Arkiv

januari 14, 2016

Gästkrönika i Nerikes Allehanda: handel kan ge 2,2 miljoner jobb

Capture

Gästkrönika i Nerikes Allehanda

Siffror från IMF visar att 90 procent av framtidens tillväxt kommer att ske utanför Europas gränser. Därför har EU-kommissionen nyligen lagt fram en strategi som gör EU:s handelsavtal effektivare och som ger de europeiska företagen tillgång till nya marknader. Förslaget omfattar ett enklare regelverk, men utan att ge avkall på våra europeiska säkerhets- och skyddsstandarder, för att bibehålla vår konkurrenskraft på den globala markanden.

Trots att EU:s befolkning bara utgör sju procent av världens befolkning, står vi för mer än tjugo procent av den samlade utrikeshandeln, vilket gör oss till världens största frihandelsområde. I dag är EU:s export är nästan lika hög som Kinas, och betydligt högre än USA:s. Men EU måste också säkra vår import för att kunna fortsätta att utveckla och producera varor och tjänster.

Flera handelsavtal har nyligen slutits, exempelvis med Kanada, Singapore och Vietnam. Förhandlingar pågår fortfarande med bland andra USA, Japan, Kina, Marocko och Tunisien. Vidare deltar EU i multibilaterala förhandlingar om till exempel tjänster (Trade in Services Agreement) eller miljöprodukter (Environmental Goods Agreement). Och förhoppningsvis kan nya förhandlingar snart börja, såsom med Australien och Nya Zeeland. Skulle alla frihandelsavtal slutas omedelbart, så skulle EU:s BNP växa med 2,2 procent, vilket motsvarar 275 miljarder euro, och 2,2 miljoner jobb skulle skapas enligt siffror från EU-kommissionen. Detta motsvarar Österrikes eller Danmarks andel av EU:s ekonomi.

Det transatlantiska handelsavtalet mellan EU och USA, TTIP, som just nu förhandlas fram är kanske det allra viktigaste avtalet att få till stånd. Inte bara för att USA är den enskilt viktigaste handelspartnern för EU och för att det skulle skapa en ny hemmamarknad med nästan 850 miljoner människor, utan också för att det innebär en möjlighet att sätta globala standarder för hälsa, miljö och arbetsrätt, något som dagens växande ekonomier annars kommer att göra åt oss.

Liberalernas socialliberala ekonomiska politik syftar till att bekämpa fattigdom och inte rikedom. Målet är att skapa bättre möjligheter för dem som har ett sämre utgångsläge än vi. Därför är handelsavtal som GSP plus, som slöts med Pakistan 2013 viktigt. Genom fördelaktiga avtal med växande ekonomier kan dessa länder resa sig ur fattigdom med hjälp av handel och inte vara så beroende av bistånd. I längden kommer det också att innebära att frågor som rör mänskliga fri- och rättigheter kommer att diskuteras på samma gång, men med utgångspunkt i något så positivt som ett fördelaktigt handelsavtal, vilket är gynnsamt för att utvidga säkerställandet av dessa rättigheter i de aktuella länderna.

EU har allt att vinna på att få till fler handelsavtal, som rätt utformade skapar jobb och ekonomisk tillväxt, främjar innovation och bidrar till en ökad konkurrenskraft i EU. Som ansvarsfull aktör på den globala marknaden tar vi fasta på möjligheten att upprätthålla och sprida konsument- och miljöskydd, arbetsrätt, matsäkerhet och respekten för de mänskliga rättigheterna.

Protektionism, nationalism, egoism och egenintresse tillhör en förgången tid. I dagens globaliserade kontext är det frihandel, globalt tänkande, liberalism och EU som är nyckelorden. Inget land kan vara stark på egen hand, men tillsammans kan EU:s 28 medlemsländer stärka vår konkurrenskraft och ta ett större ansvar på den globala arenan.

Cecilia Wikström (FP) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: