Arkiv

november 27, 2017

Gästkrönika i Länstidningen Södertälje: Handeln ett viktigt verktyg för att utrota fattigdomen

Gästkrönika i Länstidningen Södertälje (.pdf)

EU har byggt på grundprinciper som främjandet av fred, demokrati och mänskliga rättigheter, övervunnit de kriser vi stått inför och nu fått tillbaka vind i seglen.

Men våra liberala grundvärderingar bör inte endast hållas inom unionen. Enligt Lissabonfördraget är ett av EU:s viktigaste mål att främja våra värderingar, inte bara innanför EU:s gränser, utan även utanför unionen, så att människor i andra länder får ta del av de möjligheter som kommer av globaliseringen så att de kan lyfta sig själva ur fattigdom och misär. Handel är ett viktigt verktyg i åstadkommandet av detta.För några år sedan fick jag möjlighet att besöka Pakistan. Det var i samband med att EU antog Pakistan till sitt allmänna preferenssystem, GSP+, som ger landet möjlighet att bedriva handel med EU utan tullhinder. Jag minns fortfarande människornas glädje när de ropade: ”Now we don’t need aid, now we can trade! ” EU är Pakistans viktigaste handelspartner. Över 20 procent av Pakistans totala handel går till EU och cirka två tredjedelar av dessa varor, som framför allt består av kläder och textilier, beläggs inte med tullavgifter.

Genom handelsavtal och program har EU kunnat främja hållbar tillväxt och hjälpa dem som har det sämre ställt än vi i Europa, framför allt i afrikanska och asiatiska länder. EU är inte bara världens största bidragsgivare, utan även den största och mest öppna marknaden för utvecklingsländer, då vi årligen importerar varor för över en biljon euro per år från utvecklingsländer.
Utvecklingsländerna står nu för över hälften av världens export. Men det är viktigt att inte bara främja frihandel för frihandelns skull. Handel måste användas för att sprida demokratiska, människorättsvänliga värderingar och som ett verktyg för att förbättra människors livskvalitet, genom att vi ställer krav på de länder vi handlar med.

Den senaste tiden har vi bevittnat en allt mer utbredd protektionism i världen. Brexit, Trumpregeringen i USA, politiska partier med en protektionistisk och främlingsfientlig agenda har fått ökat stöd i Europa. Vi får inte glömma bort att vi genom handel har lyckats halvera den extrema fattigdomen världen över under de senaste två årtiondena. I takt med globaliseringen har vi i Europa blivit beroende av omvärlden. En ökad protektionism i världen skulle resultera i en dämpad tillväxt globalt och sämre förhållanden för världens befolkning i sin helhet.

Det är viktigt att vi kan anpassa oss till en föränderlig värld och hitta lösningar på de utmaningar som vi i dag står inför. Minskade klyftor och ökad jämlikhet och jämställdhet bör vara eftersträvade mål, samtidigt som vi arbetar i takt med teknologiska framsteg för en miljömässigt hållbar handel.

Som världens största handelsaktör bör EU också i framtiden använda handel som sitt främsta verktyg för att utrota fattigdom och sprida öppna, demokratiska värderingar. Att fortsätta i isolationistisk riktning skulle vara förödande för oss i Europa och för resten av världen. Vi får inte låta de protektionistiska krafterna sätta agendan. Det är viktigt att vi tar ledning i vår alltmer globaliserade värld och agerar för ett öppnare, fredligare och mer demokratiska samhällen och att vi utnyttjar de fördelar som handel bär med sig.

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: