Arkiv

juni 9, 2015

Debattartikel i UNT med Verhofstadt: Sätt en global standard!

CaptureDebattartikel i UNT (för pdf klicka här)

EU bör sluta bilaterala handelsavtal ­utanför WTO, skriver Cecilia Wikström och Guy Verhofstadt.

De upprepade misslyckade försöken att nå multilaterala handelsavtal inom WTO har skapat en situation där EU i stället bör utarbeta bilaterala avtal med både starka ekonomier och med utvecklingsländer. I en värld där tillväxtekonomier spelar en allt starkare roll står vi nu inför en situation där världens två starkaste ekonomier, tillika demokratier, EU och USA, har möjlighet att skapa jobb och tillväxt genom minskat krångel för handel och avskaffade av tullar för varor.

Detta transatlantiska avtal, Trasatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), som just nu förhandlas fram, kommer att innebära en möjlighet att sätta globala standarder för hälsa, miljö och arbetsrätt, något som är en avlägsen tanke för de ekonomier som i dag inte respekterar mänskliga rättigheter, konsumenträtt eller miljö.

Två år efter att TTIP-förhandlingarna inleddes finns det fortfarande ingen överenskommelse. Inför den tionde förhandlingsrundan i juni har vi i den liberala gruppen i Europaparlamentet tagit fram en prioriteringslista för hur TTIP ska kunna skapa jobb och tillväxt och samtidigt stärka Europas roll globalt:

1. Marknaderna måste vara jämlika. I dag är de europeiska och amerikanska marknaderna inte jämlika, något som är till EU:s nackdel. Exempelvis kan inte europeiska företag lämna anbud vid amerikansk offentlig upphandling, trots att de amerikanska kan göra det på den europeiska marknaden. På samma sätt har europeiska företag inte tillgång till de amerikanska luft- och sjöfartssektorerna som amerikanarna har till våra. Ökad marknadstillgång och rättvis behandling av de europeiska företagen måste vara den viktigaste prioriteringen i TTIP. EU måste få tillgång till USA:s inre marknad med över 300 miljoner konsumenter på samma sätt som de får tillgång till vår.

Utan ömsesidighet och lika behandling kommer det att bli svårt att nå ett framgångrikt avtal.

2. Små- och medelstora företag måste främjas. Små- och medelstora företag utgör 99 procent av Europas företag och är därmed ryggraden för de europeiska ekonomierna. Tillsammans står de för två tredjedelar av jobben i den privata sektorn. De närmaste årtiondena kommer den största tillväxen att ske i länder utanför både EU och USA. Därför är det viktigt att våra små- och medelstora företag finner sin väg till nya marknader, affärspartners och kapital. TTIP måste därför utformas så att företagare får del av de positiva effekterna av handelsavtalet.

Genom att ta bort tullar och avreglera den transatlantiska handeln kommer det att bli billigare, enklare och mindre byråkratiskt för företag att verka på både den amerikanska och europeiska marknaden. Dessutom måste företagarna kunna få information om de nya möjligheterna och vilka regler och föreskrifter som gäller, utan att det tar för mycket av deras resurser.

En gratis internetbaserad helpdesk bör därför inrättas som ett första steg.

3. Europeisk standard måste skyddas. De normer och värderingar som vi värnar i EU får inte offras till förmån för frihandel eller sänkas genom TTIP. Inga produkter som inte håller EU:s höga krav kommer heller i framtiden att godkännas på den europeiska marknaden. Detta gäller naturligtvis för hormonbehandlat nötkött eller klorblekt kyckling som skapat skräckrubriker i medierna. Och självklart ska offentliga tjänster inom hälso- och sjukvård, utbildning och vattenförsörjning fortsätta att vara nationell kompetens. Väl genomfört kommer TIIP att föra normer och föreskrifter närmare varandra utan att våra grundläggande europeiska principer om mänskliga rättigheter, konsumentskydd, arbetstagares rättigheter och miljöskydd skadas.

Ett handelsavtal mellan världens två mest öppna och demokratiska ekonomier leder till en unik möjlighet att upprätta globala standarder och höga skyddsnivåer för miljö och konsumenter som i nästa steg kan bli globala standarder. Vi ser redan nu hur Kina och Gulfstaterna skapar tillväxt, nästan till varje pris. Att människor lyfts ur fattigdom är naturligtvis positivt, men Kinas exploatering av flera afrikanska länder visar vilka förödande effekter handel utan regler eller normer medför.

EU och USA måste genom handelsavtalet ta tillfället i akt att sätta ribban högt och stå upp för de grundläggande värderingar gällande demokrati, miljösäkerhet, marknadsekonomi och mänskliga rättigheter som är en självklarhet för våra respektive länder på båda sidorna av Atlanten – men detta är långt ifrån självklart i många av de snabbt framväxande tillväxtekonomierna.

4. Ny standard för investeringsskydd behövs. Ett av de största problemen för EU:s medlemsländer just nu är bristen på kapital. Genom ökad tillgång till utländska direktinvesteringar kan tillväxt och sysselsättning stimuleras utan att statliga pengar används. Därför behöver vi en investeringsskyddsmekanism för att sänka risken för expropriering och diskriminering och som därmed kommer att öka viljan att investera. De 1 400 investeringsskydd som EU:s medlemsländer i dagsläget använder är från 1950-talet och det råder ingen tvekan om att de behöver moderniseras och demokratiseras så att europeiska företag och deras investeringar också skyddas i USA.

I Sverige är nästan 900 000 jobb beroende av export till utomeuropeiska länder. Mer än 120 000 är beroende av export till USA. Ju enklare TTIP kommer att göra det att handla med USA, desto bättre förutsättningar blir det för expansion och framväxten av nya jobb i Sverige och övriga EU-länder. Vi liberaler i Europaparlamentet kommer i förhandlingarna att verka för ett avtal som skapar tillväxt och sysselsättning, som kommer EU:s medborgare och konsumenter tillgodo.

 

Cecilia Wikström, Folkpartiet, Europaparlamentariker

Guy Verhofstadt, Open VLD, Belgien, gruppledare för liberalerna i Europaparlamentet.

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: