Arkiv

oktober 26, 2016

Debattartikel med Ohlsson i NA: EU-länder ska inte få trampa på människors rättigheter

fb32

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda med Birgitta Ohlsson.

I land efter land i Europa ser vi hur medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter kränks av ländernas regeringar.

Alla svenskar är nu medvetna om hur illa romerna behandlas i Rumänien och Bulgarien, eftersom vi ser utsatta människor som inte ser något bättre alternativ än att resa till Sverige för att tigga ihop sin knappa försörjning, sittande utanför våra mataffärer på en isig trottoar mitt i vintern.Rättsväsendet har politiserats och mediefriheten kraftigt inskränkts i både medlemsländerna Ungern och Polen. Detta hotar demokratin, vilket Reportrar utan gränser har uppmärksammat.Kroatien, EU:s nyaste medlemsland, kan dessvärre vara på väg i samma riktning.

Samtidigt ser vi nu att flera av EU:s medlemsländer gör allt för att slippa ta sin del av ansvaret för att ta emot de flyktingar som söker skydd i EU. In stället vill de lägga hela ansvaret på de länder, däribland Sverige, Tyskland och en handfull länder som tagit ett oproportionerligt stort ansvar i stället för att EU:s 28 länder vart och ett tagit sin del av ansvaret.

Respekten för de europeiska principerna, värderingarna och lagstiftningen är inte ett val, utan en skyldighet för varje land att efterleva. Det är hög tid att få ett slut på det moras vi befarar, som alltmer liknar ett slags EU-domino där grundläggande rättigheter sätts på undantag i land efter land.

Därför är det viktigt att Europaparlamentet har röstat för ett betänkande som uppmanar EU-kommissionen att upprätta ett regelverk, en europeisk rättighetsmekanism, som ska övervaka att medlemsländerna efterlever och garanterar och de grundläggande fri- och rättigheterna som varje land vid sitt inträde i EU dyrt lovade att leva upp till.

För att garantera alla människor lika värde och att säkerställa medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter är EU:s allra viktigaste uppgift. Vi får aldrig kompromissa med dessa, de måste alltid vara överordnade staters rättigheter.

Det är vi liberaler som tagit initiativ till och lett förhandlingarna kring betänkandet och vi förväntar oss att den stöds av de konservativa,socialdemokratiska och gröna grupperna i Europaparlamentet. Regelverket kommer att ge EU-kommissionen möjlighet att fortlöpande granska att medlemsländerna efterlever att de är stabila och rättssäkra demokratier, som respekterar mänskliga rättigheter och skyddar minoriteter.

Och precis som det idag finns kännbara politiska och ekonomiska sanktioner mot de medlemsländer som bryter mot den ekonomiska stabilitetspakten, måste det finnas kännbara sanktioner mot de medlemsländer som kränker respekten för demokrati och mänskliga rättigheter.

Beslutsfattandet går dock alldeles för långsamt. För att skynda på upprättandet av en rättighetsmekanism bör Sverige ta på sig ledartröjan i Ministerrådet. Under alliansregeringen drev länder som Sverige och Nederländerna denna fråga mycket offensivt. Sverige bör också nu ta initiativet för att förmå fler länder att bekänna färg och säga att vi inte längre kan acceptera hur illa vissa medborgare behandlas i sina hemländer.

Ungern, Polen, Rumänien, Bulgarien och andra medlemsländer får inte fortsätta att trampa på sina medborgares rättigheter utan att det leder till kännbara konsekvenser. Det är nu hög tid för EU-kommissionen att hörsamma Europaparlamentets uppmaning och att gå från ord till handling för att skydda EU:s grundläggande värden och värderingar.

Allt fler regeringar i EU kränker medborgarnas fri- och rättigheter i något som liknar fallande dominobrickor. EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (L) och Birgitta Ohlsson (L) manar EU att aldrig kompromissa med EU:s grundläggande fri- och rättigheter.

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: