Arkiv

mars 9, 2018

Nyhetsbrev #96: Låt inte #metoo stanna vid debatten

– Låt inte #metoo stanna vid debatten
– Liberalerna säger ja till mer EU

Hej vänner!

Låt inte #metoo stanna vid debatten
På Internationella Kvinnodagen märktes det att hösten våg av berättelser från kvinnor om sexuella trakasserier och övergrepp har lämnat ett tomrum som nu behöver fyllas. I efterspelet av #metoo räcker det inte att bara fortsätta tala om problemen, istället måste all den ilska som har väckts och all den medvetenhet som har höjts användas som en katalysator för att trakasserierna och övergreppen ska upphöra.

Nu finns en chans att göra #metoo till den feministiska revolutionen som en gång för alla gör upp med de fasansfulla övergrepp och trakasserier som allt för många män utsätter kvinnor för. I min kapacitet som Europaparlamentariker för ett liberalfeministiskt parti vill jag dra mitt strå till stacken. Från EU:s håll finns det mycket att göra. Bland annat måste:

1. Jämställdhet skapas på den europeiska arbetsmarknaden. Med osäkra anställningar och kvinnors underordning på arbetsmarknaden skapas utrymmen för sexuella trakasserier. Därför måste insatser sättas in för att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Bland annat måste barnomsorgen byggas ut, föräldraförsäkringen individualiseras, pensionsåldern göras könsneutral och sambeskattningen avskaffas. Kvinnor ska inte behöva välja mellan karriär och familj, utan ha tillgång till både och.

2. Definitionen av alla former av våld mot kvinnor måste harmoniseras inom EU. Det finns flera EU-direktiv som syftar till att skydda kvinnor från trakasserier i vardagslivet, men problemet är EU:s medlemsländer har olika definitioner av begreppet sexuella trakasserier. Detta gör att ett övergrepp i ett land kan vara straffbart, medan samma handling i ett annat land är helt accepterat. Därför måste EU harmonisera definitionen av alla typer av våld mot kvinnor. Bara så kan brotten blottläggas, förebyggas och kriminaliseras på samma sätt.

3. Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, Istanbulkonventionen, ratificeras av alla medlemsländer. Istanbulkonventionen anses i många avseenden vara det tyngsta och mest omfattande rättsligt bindande instrumentet för våld mot kvinnor i EU. Därför borde de elva medlemsländer, bland annat Storbritannien, Irland, Tjeckien och Grekland, som ännu inte ratificerat konventionen snarast göra det.

4. Organisationer som står i frontlinjen för arbetet mot sexuella övergrepp, exempelvis kvinnojou­rer, måste stöttas. EU-kommissionen har gett medlemsländerna cirka 60 miljoner kronor för att civila samhällsorganisationer ska kunna driva sina projekt för att bekämpa våld mot kvinnor eller stödja offren.

Ändå lever kvinnojourerna under knappa ekonomiska förhållanden och bidragen de tar emot räcker knappt till att hålla lokalerna öppna. Kvinnojourer måste vara trygga i att det finns en långsiktig ekonomiskt stabilitet för att kunna hjälpa tjejer. Därför måste det nationella stödet öka!

Läs mer i min debattartikel i UNT.

Liberalerna säger ja till mer EU
Det är allmänt känt att Liberalerna är Sveriges mest EU-vänliga parti och i veckan blev det extra tydligt. I måndags presenterade nämligen min partiledare Jan Björklund Liberalernas EU-agenda med fem ambitiösa riktlinjer för utformandet av framtidens EU. Vi liberaler vill fördjupa EU-samarbetet och att Sverige, till skillnad från i dag, ska vara aktiv i den utvecklingen.

Ett naturligt led för att Sverige ska kunna öka sitt inflytande i Ministerrådet och EU:s andra institutioner och därmed bli en naturlig del av EU:s kärna är att införa Euron senast år 2022. För det är i Eurokretsen som i stort sett alla viktiga ekonomisk-politiska beslut fattas och där bör Sverige ha en naturlig roll och jag är stolt över att Jan Björklund lyfter detta. Björklund slår även klart och tydligt fast att Sverige måste ansluta sig till den europeiska åklagarmyndigheten och att EU bör skapa ett europeiskt FBI, för att EU-länderna tillsammans enklare ska kunna tackla terrorism och annan grov brottslighet.

Den optimistiska EU-agenda som Björklund och Liberalerna står för är precis vad Sverige behöver. I tider av växande populism är det avgörande att djärva politiker vågar visa på att ett starkt och sammansvetsats Europa är möjligt.

Här kan ni läsa om Liberalernas EU-agenda i Aftonbladet.

Med detta önskar jag er en trevlig helg!

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: